ISPS

Kontakt- og varslingsinformasjon:
Telefon 24/7: + 47 57 85 26 20
E-post: post@nordfjordhavn.no

Hva er ISPS

ISPS-koden: ISPS Code – International Ship and Port Facility Security Code. Det internasjonale regelverket for sikring av skip og havneanlegg vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon(IMO)12. desember 2002 og gjelder for havneanlegg som betjener følgende skip i internasjonal fart:

a) Passasjerskip, herunder hurtiggående passasjerskip,

b) lasteskip, herunder hurtiggående lasteskip, med bruttotonnasje 500 eller mer, og

c) flyttbare boreinnretninger som forflyttes ved hjelp av eget fremdriftsmaskineri.

Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart.

Lovverk

Sikring av Havner reguleres av forskrift FOR-2013-05-29-539 som er fastsatt av Fiskeri- og Kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) §43 og henvisning til EØS-avtalen vedlegg XIII kap. V nr. 56t (direktiv 2005/65/EF).

Sikring av Havneanlegg reguleres av forskrift FOR-2013-05-29-538 som er fastsatt av Fiskeri- og Kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) §43 og henvisning til EØS-avtalen vedlegg XIII kap. V nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004) og nr. 56r (forordning (EF) nr. 324/2008).

Mere informasjon om ISPS kan finnes på Kystverket sine nettsider her.

Havn

Måløy Havnesikringsområde strekker seg fra Måløybrua i sør og til Raudeberg i nord. I dette område er det 10 Havneanlegg som har ISPS-godkjennelse.

Olden Havnesikringsområde er område rundt cruiseterminal i Olden. I dette område er det 2 Havneanlegg som har ISPS godkjennelse.

Som havnesikringsmyndighet administrer Nordfjord Havn disse havnesikringsområdene. Dette innebærer at det er gjennomført en sårbarhetsvurdering og utarbeidet en sikringsplan for havneområdene. Det er videre oppnevnt en havnesikringsansvarlig (PSO – Port Security Officer) som i varetar oppgavene som er beskrevet i havnesikringsplan.

Sikringsnivået som Havn normalt opererer på er nivå 1.

Kommune Godkjennelsesnummer:
(Statement of Compliance)
Havneanlegg/Terminal Merknader
Vågsøy NOMAY-0001 ICT Nord
ICT Syd
Av/På ISPS-terminal
Fast ISPS-terminal
NOMAY-0005 Fiskerikai Av/på ISPS-terminal
NOMAY-0004
NOMAY-0013
Trollebø Syd
Trollebø Nord
Av/På ISPS-terminal
Fast ISPS-terminal
Selje NOSJE-0001 Selje Cruisehavn Av/På ISPS-terminal
Nordfjordeid NOMAY-0008 Nordfjordeid Cruisehavn Av/På ISPS-terminal
Sandane NOSDN-0001 Sandane Cruisehavn Av/På ISPS-terminal
Stryn NOMAY-0010
NOMAY-0011
Olden Cruiseterminal – Tender olden Cruiseterminal Av/På ISPS-terminal
Av/På ISPS-terminal

Nordfjord Havn har gjennomført sårbarhetsvurdering og utarbeidet sikringsplan for hver av disse terminalene.

Det er videre oppnevnt en sikringssansvarlig (PFSO – Port Facility Security Officer) som i varetar oppgavene som er beskrevet i sikringsplan for det enkelte havneanlegg.

Sikringsnivået som Havneanlegg normalt opererer på er nivå 1.

For Av/På ISPS-terminaler gjelder dette først når ISPS-terminalen er På.

Sikkerhetsnivåer

Terminalene operere på følgende maritime sikringsnivåer i samsvar med sitt eget planverk:

Sikringsnivå 1: Det nivået hvor et minimum av relevante sikringstiltak skal opprettholdes til enhver tid.

Sikringsnivå 2: Det nivået hvor relevante tilleggstiltak for sikring skal opprettholdes for en viss tidsperiode på grunn av en midlertidig økt risiko for hendelser som kan true sikkerheten.

Sikringsnivå 3: Det nivået hvor ytterligere spesifikke sikringstiltak skal opprettholdes for en begrenset tidsperiode når en hendelse som kan true sikkerheten er umiddelbart forestående eller sannsynlig.

Alle videre beskrivelser gjelder for Sikringsnivå 1.

Ved iverksettelse av forhøyet sikringsnivå vil ytterligere bestemmelser og sikringstiltak iverksettes, og anvisninger fra sikringspersonell skal følges.

Adgang til ISPS-terminaler – landside

Det er kun personell og kjøretøy med autorisasjon som har adgang til våre ISPS-områder. Slik autorisasjon kan være fast- eller midlertidig autorisasjon.

Alle som får autorisasjon forplikter seg til å følge våre reglerVed brudd på disse bestemmelser vil autorisasjonen kunne bli inndratt for kortere eller lengre tid. Dette avgjøres av PFSO.

Autorisert kjøretøy kan bare kjøres av autorisert personell.

Personell og kjøretøy som ikke er autorisert og tilegner seg adgang vil bli bortvist. I særskilte tilfeller vil Politi og/eller Kystverket bli varslet.

Fast autorisasjon

Det er kun personell og kjøretøy fra virksomheter med inngått sikringsavtale som får fast autorisasjon.

Sikringsavtale inngås med leietakere og operatører. I tillegg vil dette gjelde faste- transportører og leverandører. (Se også avsnitt Faste- transportører og leverandører).

Varighet på autorisasjonen kan ha en varighet på inntil 3 – 5 år. Autorisasjonen kan gjelde for en eller flere terminaler.

Autorisert-/ personell og kjøretøy er den benevnelse som brukes på de som har fått godkjent adgang til en eller flere ISPS-terminaler (Havneanlegg). Dette er faste- /ansatte, agenter, transportører, leverandører, leietakere og evt. andre som har et tjenstlig behov for adgang over et lengere tidsrom, samt har behov for å medbringe kjøretøy inn på området. Autorisasjon av kjøretøy vurderes strengt ut fra nytte og behov.

For autorisert-/ personell og kjøretøy utstedes det personlig ID-kort med bilde, og kjøretillatelse for gjeldende kjøretøy. Det er PFSO ved Nordfjord Havn som godkjenner og autoriserer personell og kjøretøy.

Midlertidig autorisasjon

Midlertidig autorisasjon er tiltenkt de som har tjenstlig behov for adgang for et kortere tidsrom. Slik autorisasjon utstedes kun for en terminal av gangen.

Varighet på autorisasjonen kan ha en varighet på inntil 1 måned om oppdragets art tilsier dette. Autorisasjonen benyttes også ved dagsbesøk.

Personell og kjøretøy som gis midlertidig adgang utstedes med midlertidig adgangskort og kjøretillatelse.

Midlertidig autorisasjon gis av operatører/leietakere og som har sitt virke inne på den enkelte havneanlegg/ISPS-terminal, og da bare for sitt eget besøk. Nordfjord Havn gir autorisasjon for sitt besøk.

Faste transportører og leverandører

Det kan inngås sikringsavtale for faste transportører, leverandører og andre virksomheter.

Sikringsavtale inngås når transportør/leverandør/virksomhet regelmessig benytter våre havneanlegg for leveranser/ mottak av gods, eller yter service til virksomheter inne på havneanleggene, eller service til skip som anløper havneanleggene. En sikringsavtale kan gjelde for ett eller flere Havneanlegg.

Søknadsskjema for sikringsavtale til ISPS-område fås ved henvendelse til Nordfjord Havn.

Fortrinnsvis på e-postadressen post@nordfjordhavn.no Emnefeltet merkes med: Søknad PFSO Sikringsavtale.

E-posten skal videre inneholde en kort beskrive av behovet for å inngå sikringstavle, samt kontaktperson. PFSO vil så sende søknadskjema til avsender.

Utfylt søknad sendes så tilbake til post@nordfjordhavn.no og PFSO vil behandle søknaden.

Søknader kan bli avslått. Avslått søknad vil bli begrunnet.

Søknad om ID-kort og kjøretillatelser

Ved inngåelse av Sikringsavtale tilsendes søknadskjema for Autorisasjon av personell og kjøretøy som den enkelte ansatte i virksomheten skal fylle ut og signere. Alle søknader skal være attestert av den som er oppført som kontaktperson i Sikringsavtalen.

Utfylt søknad sendes til PFSO. Fortrinnsvis på e-postadressen post@nordfjordhavn.no

Emnefeltet merkes med: Søknad PFSO Autorisasjon.

PFSO vil behandle søknaden. Søknader kan bli avslått. Avslått søknad vil bli begrunnet.

Ved godkjent søknad vil det bli avtalt tidspunkt for fotografering til ID-kort. Fotografering skjer på havnekontoret om ikke annet er avtalt.

Skipsanløp og adgang fra sjøside

Alle skipsanløp til våre havneanlegg skal innmeldes til Nordfjord Havn på e-postadressen post@nordfjordhavn.no, samt til lokal agent på det enkelte havneanlegg, og da på den måten agenten selv ønsker å motta dette.

Ship Pre-arrival Security Information Form MARSEC Doc 0508 skal fortrinnsvis benyttes.

MARSEC Doc 0508 utfylles i sin helhet inkludert opplysninger om anløpte havner og havneanlegg, og sendes i så god tid som mulig og senest 24-timer før anløp. I de tilfeller tidsfristen ikke lar seg overholde skal dette informeres om i god tid før anløpet. Dette kan være i tilfeller der det er kort tid mellom havneanleggene og dokumenter må oppdateres og/eller problemer med elektronisk kommunikasjon.

Andre formater/skjemaer kan godkjennes så frem de inneholder samme opplysninger.

Sammen med MARSEC Doc 0508 vedlegges mannskapsliste og eventuelt passasjerliste. I tillegg skal fartøyet vedlegge informasjon om besøk, og andre leveranser som f.eks. forsyninger, assistanse til reparasjoner på fartøyet, mannskap-/passasjerbytte etc.

Priser og avgifter

Alle priser og avgifter er i henhold til Nordfjord Havn IKS sitt til enhver tid gjeldende havneregulativ (prisliste)